BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Egenskaber ved forskellige typer af information

 

Analysemetoderne kan typemæssigt opdeles efter hvilke egenskaber vi skal have belyst (se også markedsanalysers opdeling i typer og troværdighed):

 
1. Vilkår

(fx boligforhold, besiddelse af varige forbrugsgoder, indkomst etc)

2. Adfærd

(fx indkøbshyppighed, indkøbskvanta, mærkevalg, indkøbssted, forbrugshyppighed etc)

3. Motivationer bag adfærd

(opfattelser og indstillinger, loyalitetsgrad etc)

4. Reaktion på påvirkninger

(forventet og konstateret reaktion)
 


De 2 første er direkte iagttagelser og/eller helt konkrete fysiske forhold. Metodemæssigt karakteriseret ved ringe - eller kendt - grad af usikkerhed og fortolkningsproblemer. Kortlægning af motivationer er oftest behæftet med fortolkningsproblemer og subjektive evalueringer. Analysemetoden kan i sig selv påvirke resultatet.
Ved belysning af reaktioner er metoderne eksperimenter af forskellig art.
Kendskabsundersøgelse ligger et sted mellem 1 og 2.

3 forbrugeranalyse-elementerTre analyseelementer
Et andet snit på analysetyper end det ovennævnte præsenteres af Peter et al., der opdeler forbrugeranalyse i 3 elementer som vist i hosstående figur. "Each of the three elements is critical for developing a complete understanding of consumers and selecting strategies to influence them."
"Affect" og "Cognition" er forbrugerreaktionen på stimuli og oplevelser - henh. den følelsesbetingede (fx kan lide/ikke lide et produkt) og de bevidste, analyserende (fx vurderinger og erfaringer).
"Behaviour" er de fysiske handlinger som direkte kan registreres - eller "It is also called overt behaviour to distinguish it from mental activities, such as thinking, that cannot be observed directly."
"Environment" er alt det der udefra påvirker forbrugerens følelser, tanker og adfærd. Således påvirkning fra venner, kolleger og familie, socialklasse og fx stimuli i form af reklamer m.v.

"Each of the three elements ... kan be either a cause or an effect of a change in the other element. For example, a consumer might see an ad for a new laundry detergent that promises to wash clothes cleaner than OMO. This might change what the consumer thinks about the new brand and lead to a purchase of it. In this case, a change in the consumer's environment (the ad for the new detergent), led to a change in cognition (the consumer believed the new detergent was better) which led to a change in behaviour (the consumer bought the new brand)."
"Another possibility is that a consumer might be dissatisfied with his og her current brand of laundry detergent. On the consumer's next trip to the grocery, other brands are inspected, and one that promises to get white clothes whiter is selected. In this example, a change in affect and cognition (dissatisfaction) leads to a change in the consumer's environment (inspecting other brands) which leads to change in behaviour (purchase of a different brand)."
Peter et.al. - side20/21.

Årsag eller virkning
Eksemplerne illustrerer det, der kaldes det reciprokke system: Et system, hvor et hvilket som helst element kan være enten årsag eller virkning, enten den uafhængige eller den afhængige variabel. Omgivelserne kan ændre reaktioner og adfærd. Adfærd kan ændre omgivelser og reaktion som defineret her. Etc.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
havdis