BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 

Definitioner og begreber

Kært barn har mange navne.
I vores branche, som i alle andre brancher, anvendes en jargon, så ordforklaring kan være hensigtsmæssig. Dette også fordi ordene ikke er altid er éntydigt opfattede. Ofte mødes marketingfolk som først efter flere misforståelser - eller aldrig - finder ud af at de mener noget forskelligt, selv om de siger det samme!
I denne oversigt er kun medtaget et begrænset udvalg af begreber. Check også index-oversigten og de konkrete kapitler og emner.
 
A - B -C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

 

  A

Ad Creep
Reklame der kryber ind overalt. En reklame der ofte er tilrettelagt sådan at man ikke er bevidst om at det er reklame - se fx Live Commercials.

ADS
Automated Decision Systems. Avancerede datasystemer, der er opbygget med henblik på at beslutninger kan uddelegeres. Indebærer risiko for manglende fleksibilitet, men giver mulighed for stærk fælles handlings-mønster i en organisation.

Advertorial
Annonce der er udformet så den forveksles med en almindelig artikel.

Advocacy Advertising
A type of advertising placed by businesses and other organizations that is intended to communicate a viewpoint about a controversial topic relating to the social, political, or economic environment. (American Marketing Association's definition)

Air-raid shelter syndrome
Putting every idea possible into a positioning and so ending up with a strategy that isflabby and unfocused. Often a sign of 'strategy by committee'.
(David Taylor)

Ambidextrøs organisation
En organisation der overkommer exploitation- og exploration-paradokset, dvs en organisation som på samme tid er operationelt-nutidsrettet og innovativt-fremadrettet. ("Hildebrandt hver dag! 365")

Antropocentrisk virksomhed
En organisation, hvor mennesket ikke tilpasses jobbet, men hvor jobbet tilpasses mennesket. Altså den menneskeorienterede virksomhed.

ravn jørgensens syndromerApollosyndromet
Handlingsmønster hos møde-deltagere, hvor hver enkelt forsøger at overtale de andre til at anlægge sit eget "veldoku-menterede" synspunkt, ved at finde svage punkter i de andres synspunkter. Man går efter manden og ikke efter bolden. Presserende og nødvendige opgaver bliver negligeret. Konstateres ofte i ledergrupper sammensat af højtuddannede eksperter. Apollosyndromet genkendes ved gruppens manglende evne til at optræde kriseløsende. (Ole Ravn Jørgensen)

  B

Barter
Betegnelse for et system, hvor man bytter varer og tjenester.

BAV - Brand Added Value

Below-the-line aktiviteter
Anvendes som betegnelse for de aktiviteter der finder sted "under linien", til forskel fra aktiviteterne "over linien" (eller "above-the-line) = de mere synlige aktiviteter, altså massemedier som annoncer, tv etc. Udtrykket har vist nok sin oprindelse fra tiden hvor der var en tendens til at "glemme" alt andet end det eneste saliggørende: massekommunikation.

Beostærsyndrom
Ureflekteret, uforstået, og uselvstænding gentagelse af hvad andre siger og/eller gør (Ole Ravn Jørgensen).

Blogging
Borgerne tager selv hånd i hanke med informationen ved deres interaktive informations-sites. Når blogging drejer sig om produkter og virksomheder overtages "branding" arbejdet af forbrugerne - som tilfældet fx også er ved viral marketing.

B-to-B, eller B2B
Business to Business - producent- og mellemhandlermarkedet - markedsføring til professionelle/i erhvervsmæssigt formål.

B-to-C, eller B2C
Business to Consumer - konsumentmarkedet.

  C

Cause Related Marketing
Normalt forstået som støtte til velgørende foreninger og organisationer, hvormed man tilstræber at knytte velvilje og forståelse til sit company-image/-branding. Set oversat til sagsrelateret markedsføring. Hører under begrebet sponsorship.

CMO
Chief Marketing Officer - represent the voice of the customer (Kotler oktober 2008)

CIB
Customer Is Boss. I vores akronym-tider kan der være behov for nogle korte, præcise oversættelser.

Cinemads
Serielle reklamer udformet som minidramaer. Eksempelvis DSB's Harry og Bahnsen.

Cognitiv dissonans
Den følelse af indre spænding som en forbruger erfarer forårsaget af uoverensstemmelse mellem adfærd og værdier eller indstilling.

Consumerization
Udtrykket er relativt nyt, men har fået fast grund under fødderne i løbet af "nullerne" - altså det første ti-år i det 21. århundrede. Det beskriver grundlæggende at den ny informationsteknologi tager udgangspunkt og udvikles hos forbrugerne og derefter spredes i virksomhederne. Udtrykket anvendes også som betegnelse for alle andre markeder - at forbrugerne initierer udviklingen, og virksomhederne følger op og realiserer forbrugernes ønsker og krav. Begrebet kan forveksles med Consumerism, men det begreb blev "opfundet" lang tid før vores IT-informationsteknologis indtog. Se nærmere her.

CSI
CSI (Corporate Social Innovation) kan oversætttes til bæredygtig innovation. Virksomheden forsøger at skabe en god forretning ved at gøre bæredygtighed til det centrale, når virksomheden udvikler et nyt produkt eller en ny service.

CSR
Corporate Social Responsibility - virksomhedens sociale ansvar.

C-to-C, eller C2C
Consumer to Consumer. Forbrugerne taler sammen - og påvirker hinanden. Ofte meget stærk form for påvirkning p.g.a. denne kommunikations hyppigt ret store troværdighedsværdi. Se også viral markedsføring og kunderegnskabet.

Corporate Bullshit
Ingen sammenhæng mellem vision og kultur. Citat: Majken Schultz - fra et foredrag.

CRM
Customer Relationship Management eller Customer Relation Management; ledelse og handlinger baseret på information om den enkelte kundes indstillinger, handlings- og informationsmønster og/eller behovsstruktur.

  D

Den ny bevidsthed
Dukket op i starten af 80'erne og karakteriserer helhedstænkning og søgen efter substans ud fra eget værdigrundlag; skaber krav om kompetence og mindre respekt for autoriteter.

Dukketeatersyndromet
Møder, hvor der drøftes og vedtages beslutninger, som ingen eller kun få af mødedeltagerne efterlever bagefter. De har siddet og spillet "dukketeater", da de vedtagne beslutninger ikke udføres i det virkelige liv - de er ikke gjort til en værdi for de enkelte mødedeltagere. (Jørgensen)

  E

E-commerce
Electronic commerce - salg over Internettet, men refererer også til salg via e-mail og andre Internet mekanismer.

EDRM
Elektronisk Direkte Respons Marketing

Eksistensberettigelse
Grundlaget for virksomhedens væren; behovet, som virksomheden tilfredsstiller.

Ekspertsyndrom
Ansvarsforflygtigelse ved anvendelse af eksperter. (Jørgensen)

Elasticiteter
Eksempelvis priselasticitet betegner den relative mængdeændring divideret med den relative prisændring.

Employer Branding
Since the term employer brand was first used in the early 1990s to denote an organisation’s reputation as an employer. Since then, it has become widely adopted by the global management community. Minchington (2005) defines your employer brand as “the image of your organisation as a ‘great place to work’ in the mind of current employees and key stakeholders in the external market (active and passive candidates, clients, customers and other key stakeholders). Kilde: Wikipedia.org - juli 2010.

  F

Fake Branding
Eksempel: Du køber et guld Rolex ur i Bangkok for 2 dollar. Det ser ud som et Rolex. Men lad være med at aflevere det til Klarlund til reparation .

Flawsome
Et forholdsvist nyt (2012) ord for det velkendte begreb, at en virksomhed villigt indrømmer sine fejltagelser - og nærmest bruger dem offensivt som led i corporate branding for dermed at styrke sin troværdighed. Se om servicefejl her.

Flowtid
Betegnelse for den tid, 2 timer eller mere, hvor man har mulighed for at arbejde sammenhængende, uden afbrydelser.

Forandringsevne
Virksomhedens - og medarbejderes - evne til at at udvikle sig og ændre kurs i overensstemmelse med nye krav og markedsvilkår.

Forandringsparathed
Villigheden til at skifte kurs; det kan være at evnen er til stede, men det nytter ikke meget, hvis ledelsen og medarbejderne forfalder til tryghedssøgning og stabilitet som vi alle (de fleste af os) dybest set godt kan lide.

  G Grundparametre
De parametre, der skaber grundlaget for en præference. Fx pris, kvalitet, service, herunder betalingsbetingelser, garantisystemer, mv. Se også Kontaktparametre. Og se også Steen Ehlers artikel om de to begreber.

Guru
En guru - også en reklameguru - er en person som tilbyder søbemad til sine tandløse tilbedere.

  H Holistisk tænkning
Helhedstænkning.
  I Idégrundlag
Vil normalt formuleres på basis af markedets behov, konkurrencen/markedsudbudet og virksomhedens kompetence.

Image
Den opfattelse af virksomheden der er skabt hos omverdenen; hyppigt forskellige opfattelser afhængig af ens kendskab og relation til virksomheden (kunder, ejere, etc).

Infomercials
Sammensat ord af information og commercial. Betegnelse for en commercial (normalt tænkes på et tv-spot) med et indhold af (ofte objektiv) information.

Innokill
Engelsk udtryk for markedsanalysens evne til at dræbe enhver ny idé (set i David Taylor's bog The Brand Gym). Se også i afsnittet om reklametests.

Institutional Advertising
An advertising message or advertising campaign that has the primary purpose of promoting the name, image, personnel, or reputation of a company, organization, or industry. When employed by a company or corporation it is sometimes called corporate advertising. (American Marketing Association's definition)

Interaktion
Gensidig informationsudveksling og handling mellem mennesker (og virksomheder); samspil.

Internal relationship
Betegner aktiviteterne for internt i virksomheden af skabe en positiv holdning og motivation.

Intuitiv
Den umiddelbare, ikke bevidst analyserede handling; et nøgleord ved vurderingen af hjemmesiders/websites' tilgængelighed og brugervenlighed.

IT-området: Det kan være endog meget svært at følge med i hvad de forskellige ofte 3-bogstavs ord står for inden for IT. Fx:
ASP - Active Server Page
ASP - Application Service Provider (du lejer brugen af softwaren over nettet)
og videreførslen af dette:
CC - Cloud Computing - det hele kører "oppe i skyen"
GPRS - General Packet Radio System - softwareudvidelse til det eksisterende mobilnet - GSM
ISP - Internet Service Provider
SMS - Small Message Service
UC - Unified Communication - al kommunikation kører via internettet i ét program
WAP - Wireless Application Protocol
og mange, mange, mange flere
Hjælp er at finde på denne webside om it-retten.

  J  
  K

Kaos
Manglende orden. Ensbetydende med turbulens. Kan være vejen til innovation og ny orden; nye tænkemåder.

Kategori killer/Category Killers
Specialiserede discountbutikker/lavprisvarehuse som dominerer deres snævre sortimentsgruppe. Se Category Management.

Kommunikation
Dele opfattelse, udveksle information og synspunkter. Er undertiden modsætningen til information, som kan betragtes som énvejs afsendelse af budskaber. K er hyppigere og hyppigere erstatning for deciderede reklamepåvirkning, som er ensidig og manipulativ (hov: kommunikation kan også være manipulativ).

Kommunitarisme
Moderne politisk-filosofisk teori, der betoner fællesskabet frem for det enkelte individ. Politikerne bør i højere grad fremme det gode samfund frem for det enkelte individs interesser etc. Bl.a. Charles Taylor (f. 1931) repræsenterer kommunitarismen. (Kilde: dr.dk's filosofiske ordbog)

Konsumentenhed
En person der opfylder de tekniske betingelser for at have behov for en given vare eller serviceydelse - og som har de økonomiske betingelser for at tilfredsstille dette behov.

Konsumentmarkedet
Produkterne indkøbes for at tilfredsstille en personlig (privat) behovstilfreds-stillelse. Se også Producentmarkedet.

Kontaktparametre
De parametre, der bringer grundlagsparametrene til forbrugers/kundes bevidsthed. Deles igen op i erfaringsparametre (sætter forbrugeren i kontakt med det fysiske produkt - som fx vareprøver, udstillinger, demonstrationer) og kommunikationsparametrene (bl.a. reklameaktiviteter). Se også Grundpara-metre.

KPI
Key Performance Indicators

Krydselasticiteter
Priskrydselasticitet betegner den relative mængdeændring af vare eller mærke A divideret med den relative prisændring af vare eller mærke B.

Kvalitativ
Ikke kvantificerbar, dvs ikke mængde eller størrelse som kvantitativ; ofte følelsesmæssig og subjektiv vurdering af værdien.

Kvantitativ
Hårde data; kan opgøres i konkrete mængder og størrelser; analysemæssigt mulighed for signifikansberegninger (under visse forudsætninger).

  L

Lean
I en amerikansk ordbog så jeg lean oversat til "Lacking excess flesh" - en glimrende kort definition på Lean-metoden. Toyota nævnes i de fleste bøger om Lean som arnestedet. Efter denne (produktions)metode forsøges gennem en detaljeret granskning af alle enkeltaktiviteter at sikre en optimeret anvendelse og brug, d.v.s. minimering af spild i alle former såvel internt som i hele "supply chain" fra råvareleverandørerne til det sidste distributionsled. Og i flere bøger understreges at udgangspunktet for arbejdet skal være kundernes behov og tilførsel af merværdi (det er altså ikke nok fx at nedskære omkostningerne, hvis det ikke sker til kundernes fordel). Se også under virksomhedens potentiale.

Live commercials
Udvalgte personer er betalt for at reklamere for et produkt, fx ved at sidde på en bar og bestille en bestemt drink (og måske tilbyde en omgang). De besøgende ved ikke at det er bestilt reklame.

Long tail
Begrebet The Long Tail (lanceret af Chris Anderson: Why the Future of Business Is Selling Less of More) beskriver betydningen af de mange små markedsandele, som små og ofte meget specielle og nicheprægede produkter kan opnå ved salg over internettet (alt kan sælges, hvis du kan søge og finde det på nettet).

  M

Markedsanalysesyndromet
Betegnelse for den handlingslammethed, en leder kan præge virksomheden med, når alle drøftelser om reaktion på nye markedsvilkår afsluttes med en beslutning om at indhente flere informationer for at træffe en sikrere beslutning. Se også vedtægtssyndromet og apollosyndromet.

Markedsføring
Betegnelsen for alle de aktiviteter der finder sted fra den spæde produktudvik-ling frem til det endelige forbrug og bortkastelse.

Marketing
Det engelske ord for Markedsføring. Klik her for nærmere beskrivelse.

MDSS
Marketing Decision Support System. Samling af markeds- og virksomheds-data fra mange kilder til ét informationssystem.

Murphys lov
Alt hvad der kan gå galt, går galt.

  N

Navel gazing
Navle-beskuelse - "Getting so close to their brand that you overestimate the importance of many of the small issues on which you are working."
David Taylor

The New Media
Oftest betegnelsen på Internettet og tilhørende kommunikationsmidler. Eller Online kommunikationen som modpol til offline kommunikationen = de traditionelle kommunikationsmidler før Internettet (reklamemidler som annoncer, tryksager, TV og film etc).

Not-Invented-Here syndromet
Specielt fremherskende i større organisationer og alliancer. Ideer tænkt og udviklet i andre afdelinger er uacceptable, fordi de ikke er udviklet her. Specielt et problem ved global markedsføring, men syndromet har også gode vækstbetingelser i samme hus.

  O OTC
Over the Counter. Salget "over disken", ofte ensbetydende med producentens salg til detailhandelen.
  P

Paradigme
En beskrivelse af en given periodes opfattelse af menneskets vilkår; overordnet forklaringer på de eksistentielle problemer. Kan i "degraderet" form opfattes som betegnelse for mere overfladiske ændringer af markedsvilkår og kommunikationsmuligheder, fx betegnelsen "den ny økonomi", da Internettet blev udbredt.
If. dr.dk's filosofi-ordbog: Forbillede inden for en videnskab, som styrer udformningen af eksperimenter og analysemetoder. En del af et sådant forbillede kan fx være, at alt har en årsag. Er man overbevist om dette aspekt af et paradigme, udformer man forsøg, der kan afsløre de bestemte årsager. Videnskabshistorikeren Thomas Kuhn (f. 1922-96) indførte begrebet 'paradigme' for at vise, at videnskabelige resultater afhænger af det paradigme, hvorudfra de er blevet til. Det betyder, at videnskabelige resultater og teorier er relative. Deres sandhed kan ændres, når et nyt paradigme kommer til at forme den videnskabelige praksis.

Perceptual mapping
Placering af produkter (eller "brands") i to eller flere dimensioner i en graf.

Phishing
Når man - ulovligt - kopierer et site eller udformer en e-mail, så den ser ud som om den er sendt fra en - lovlig og kendt - virksomhed. Formålet er ofte at få kunden til at udlevere bruger- og passwords med henblik på efterfølgende kriminel udnyttelse af informationerne (eksempelvis en mail, der ser ud som om den kommer fra kundens bankforbindelse og anmoder om password, fordi "vi går over til et revideret it-system". Andre betegnelser er "fake e-mail". Eller "fake branding".

Polishing the pyramid
Perfecting the strategy and testing it to death before using it to brief mix development. David Taylor.

PODs og POPs
Med den omfattende brug af akronymer øges risikoen for overlapninger. Et eksempel herpå er PODs og POPs (se POP nedenfor). PODs og POPs er bl.a. anvendt af Kotler og Keller (2007). PODs står for Points-of-Difference ("..attributes or benefits consumers strongly associate with a brand ..."), og POPs - Points-of-Parity - er modsat "associations that are not necessarily unique to the brand ...". Det bliver lettere og lettere at imponere nye læsere med ord, kun de inviede og særligt udvalgte forstår ;-)

POS (POP)
Forkortelse for Point of Sale (Point of Purchase). Betegnelse for aktiviteterne på salgsstedet - fx udstillingsmateriale (eller displaymateriale) og promotions. Et sjovt norsk udtryk for gulvdisplays (masseopstilling af varer) er sjok-sælgere. Er en del af "Below-the-line" aktiviteterne.

Producentmarkedet
Produkterne indkøbes med henblik på erhvervsmæssigt brug. Se også Konsumentmarkedet.

PR -Public Relationship
Modsvarer Internal Relationship - men her skabelsen af de eksterne relationer; sættes undertiden op som modstykke til reklameaktiviteterne; gratis reklame=PR - også kaldet ludder-journalistik. Professionel PR af stigende betydning parallelt med at virksomhedens corporate branding bliver essentiel.

  Q  
  R

Reciproksitet
Betegner i markedsføringen at en køber (b2b-markedet) foretrækker at købe fra sine egne kunder.

Reklameudtryk på Internettet, besøg dette site.

Regndans-ledelse
Lederen danser i et møde; og herefter sker der ikke en skid ... (kilde: psykolog Jens Hansen)

ROCE
Return on Capital Employed

ROI - ROMI
Return on Investment - Return on Marketing Investment

  S

Scrambled Merchandising
Tendensen til at tilbyde en bred vifte af ikke-traditionelle produkter og serviceydelser under samme tag.

Seagull Managers
Havmåge-ledere - amerikansk udtryk (vistnok dukket op som beskrivelse af ledelsesformen i mange Silicon Valley virksomheder efter IT-kollapset i 2001/2002). Betegner lederen der ligesom mågen flyver ind og basker rundt i organisationen, klatter lidt overalt - og forsvinder igen.

SEB - Senior Employer Branding
På trods af en kritisk periode for mange virksomheder (2009 og 2010), hvor opgaven hyppigere har været at reducere medarbejderstaben end at udvide, er næppe nogen i tvivl om betydningen af et godt omdømme blandt medarbejdere, nuværende såvel som tidligere. Det har resulteret i, at mange virksomheder ofrer ganske mange ressourcer på at sige farvel til afskedigede medarbejdere - fx til hjælp med at søge nyt job ved hyring af outsourcement-virksomheder.
Men medarbejdere, der fratræder for at blive pensioneret, ofres der ikke mange ressourcer på. Overgangen fra et langt aktivt liv med ansvar og oplevet selvværd til den tredje alder er ofte en krise for den enkelte. De færreste er fysisk og mentalt nedslidte. Og deres bagage af viden og erfaring er større end nogensinde. Derfor kan krisen ved pludselig at befinde sig i en situation, hvor ingen har brug for én, være særdeles betydelig.
En særlig indsats op til medarbejdernes overgang til den tredje alder kan være uvurderlig for en virksomheds omdømme og tiltrækningskraft - og for den fratrædende medarbejder.
Denne indsats, som vi i vores trang til at bruge akronymer kan betegne som SEB, vil vi se meget mere fokusering på i virksomhedernes corporate og employer branding aktiviteter.

Semantik
Betydningslære

Semiotik
Læren om tegn og symboler, herunder sproglige; anvendes bl.a. til at oversætte produkter til tegn med rigtige meninger.

Share of Wallet
Den andel virksomheden har af kundens samlede beløb.

Solkongesyndrom
Betegnelse for tro på, at det er muligt at styre eller lede og kontrollere store komplekse systemer eller hierarkier fra toppen. (Jørgensen)

Sortimentsbredde og -dybde
Betegner henh. antallet af produkttyper eller arter (product lines) og antallet af produktvarianter (product items) i - typisk - en butiks sortiment.

Strategi
Valg af den overordnede plan; hvordan vi overordnet vil anvende vore ressourcer for at nå vor vision; strategi er en forpligtelse (commitment); det er også vores politiske/ledelsesmæssige valg af metoder.

Succeskriterier
Fastlæggelse af de kriterier (målbeskrivelser) som succes'en måles på.

Supply Chain Management
A management system that coordinates and integrates all of the activities performed by supply chain members into a seamless process, from the source to the point of consumption, resulting in enhanced and economic value. (Lamb et al.)

Svinestalds-syndromet
I svinestalden vender alle svinene røven mod kunderne og koncentrerer sig om truget i midten. Et fænomen, der især er udbredt i store virksomheder. Man taler måske om kunderne, men medarbejderne ved, at det bedre kan betale sig at kigge indad og opad. Kundeorientering er ikke midlet til at blive promoveret og komme videre. (Syndromet er ikke, som de fleste andre syndromer nævnt i denne oversigt, beskrevet af Ole Ravn Jørgensen, men af Henrik Zangenberg i et nyhedsbrev fra Computerworld maj 2008.)

Symbiotisk
"Samvirke af organismer - ofte af forskellig art - til indbyrdes gavn."

Synergi og synergieffekt
Beskrives ofte som 2+2=5; summen af flere aktiviteters resultat er større end summen af hver enkelt aktivitets resultat; øget resultat ved samvirke.

Syntaks
Sætningslære.

  T Taktik
Vort valg af metoder; den måde, vi vil anvende vore ressourcer på; baseret på det valgte overordnede strategiske mål for anvendelse af vore ressourcer.

Teatersyndrom
Gold kritik uden kvalitative forslag om hvordan tingene ellers kan udføres. (Jørgensen)

Tivolistyring
Som at køre i veteranbil i Tivoli; mange tror, at de styrer (kilde: psykolog Jens Hansen)

Trade Marketing
Anvendes mest som betegnelse for producenternes/annoncørernes aktiviteter rettet mod handelen (med henblik på videresalget til den endelige forbruger). Men nogle forfattere blander begreberne sammen og sætter lighedstegn mellem trade marketing og begreber som trade promotions, promotions, sales promotion og below-the-line aktiviteter. Se også push/pull strategi.

Tryvertising
Betegner det at prøve produktet under realistiske forhold før man køber.

  U Undercover research
Using 'covert' techniques such as immersion and decoding to generate deeper and richer insights. David Taylor
  V

Vedtægtssyndrom
Betegnelse for sløring af manglende substans ved massiv formalisme. (Jørgensen)

Viral marketing
Navnet hentyder til at reklamen og produktet spredes som en virus. Kunder tager produktet videre til familie, venner og kolleger (se virus marketing).

Virksomhedskultur
Virksomhedens referenceramme og bevidsthedsniveau; "ånden" mellem medarbejderne - inkl. ledelsen; entusiasmen og engagementet som præger samarbejdet og målene; forståelse for og fællesskab om visionen (når kulturen er god, forstås).

Vision
Det er drømmen; kombineret med modet til at fortælle andre om drømmen. At turde få en vision og at turde delagtiggøre andre i den, er forudsætningen for ledelse. Vision er grundlaget for strategi og taktik.

VoC
Voice of Customer. Den korte betegnelse for det at lytte til kunderne - og acceptere kundernes magt til selv at bestemme og blive respekteret.

Værdiafklaring og værdigrundlag
Vort værdigrundlag er det , vi står for som mennesker; vore drømme og heraf afledte krav til os selv og til andre; resultater af vor individuelle værdiafklaring (den proces, hvor vort individuelle værdigrundlag afklares og bevidstgøres).
"Efter min opfattelse er det i den manglende værdiafklaring som en bevidst og naturlig proces, vi skal finde årsagen til, at så mange mennesker har svært ved at finde rodfæste i de aktuelle ustabile tilstande, der præger overgangsfasen til et endnu ukendt efterindustrielt samfund.
Samme konstatering forklarer tillige de stigende krav om, at samfundet "skal leve livet for os" ved etablering af forskellige sociale tiltag."
Citat Jørgensen.

Værktøjssyndrom
Betegnelse for det fænomen at man søger og bruger værktøjer som bare ved ibrugtagning forventes at være problemløsning. (Jørgensen)

  W

Web 2.0
Det brugerdrevne internet - lidt af et "reklamestunt" for at skabe ekstra opmærksomhed om den udvikling, der omkring 2006-07 finder sted med hensyn til at bruge internettet interaktivt - ikke mindst med blogs (se Blogging).

Working in a vacuum
Seeing strategy as a theoretical exercise that has a value in its own right, rather than as a means to the end of profitable growth. David Taylor.

  X
  Y Yield Base Pricing
Pristilpasning efter kapacitet og efterspørgsel. Et godt eksempel er flyselskabernes pristilpasning efter antal ledige pladser. Høj pris ved stor efterspørgsel, lav pris ved lille efterspørgsel (eksempelvis de meget tidlige og meget sene afgange).
  Z  
  Æ  
  Ø  
  Å  

 

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
jødekirsebær i frost berg-foto.dk